Czy zdajesz sobie sprawę z tego co może kryć się w glebie? Zanieczyszczone ziemie mogą stanowić około 5 proc. powierzchni naszego kraju, czyli około 15 tys. km2 Polski. Na takich terenach mogą znajdować się metale ciężkie, szkodliwe substancje chemiczne i kancerogenne. W dłuższej perspektywie mogą one mieć bardzo negatywny wpływ na życie i zdrowie człowieka.

Co zatem powinniśmy wiedzieć o ziemi, na której mieszkamy?

1. Zanieczyszczone ziemie – skąd wiedzieć jakich terenów unikać?

W pierwszej kolejności, o stan gruntu powinniśmy pytać dewelopera lub sprzedawcę, jeszcze przed zakupem mieszkania. Na własną rękę takich informacji możemy również szukać w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni lub w rejestrze szkód w środowisku prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ). Dane te jednak są niepełne i mogą nie zawierać informacji o terenach, na których znajdują się zanieczyszczone ziemie. Pewność daje nam jedynie wynik rzetelnie przeprowadzonego badania powierzchni ziemi.

2. Co to są badania ziemi?

Zanieczyszczone ziemie ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko. Badania zanieczyszczenia ziemi to bardzo skomplikowany proces, który przeprowadzany jest przez wyspecjalizowane firmy. Pierwszy etap działania polega na ustaleniu tego, jaka działalność gospodarcza w przeszłości była wykonywana na tym terenie. Eksperci ustalają również listę szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, które prawdopodobnie znajdują się w glebie. Następnie wykonywane są wstępne badania środowiska, a potem ustalany jest plan oczyszczania terenów.

3. Jak oczyszcza się zanieczyszczone ziemie?

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń konieczne jest przygotowanie projektu planu remediacji oraz jego zatwierdzenie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Proces oczyszczania, czyli remediacja to oczyszczanie gleby, ziemi oraz oczyszczanie wody mające na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczonych oraz kontrolowanie i ograniczenie ich rozprzestrzeniania się. Jeśli przeprowadzona ocena zanieczyszczeń wykaże, że nie występuje znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, to istnieje możliwość uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia remediacji.

Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” przeprowadzone przez SW Research na zlecenie kampanii „Gruntownie Badamy Zanim Zamieszkamy”, pokazało, że najczęściej wskazywanym powodem nieprzykładania wagi do badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez nabywców mieszkań jest brak świadomości, że coś takiego jak badanie gleby w ogóle istnieje. Takiej odpowiedzi udzieliło 50 proc. respondentów.

Zamiast kupować kota w worku, warto upewnić się, czy miejsce, w którym będziemy mieszkać jest bezpieczne dla nas i naszej rodziny. W tym celu, jeszcze przed zakupem mieszkania warto wiedzieć o co pytać dewelopera, korzystając z opracowanej przez nas checklisty pytań.