Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentowało szóstą broszurę informacyjną z cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Publikacja wyjaśnia, jak odpowiedzialne wybory konsumenckie wspierają zrównoważone budownictwo.

 

Wchodzące w skład cyklu „Odpowiedzialny konsument” broszury oraz animacje: „Zakupy i konsumpcja”, „Zdrowie”, „Życie w domu”, „Transport”, „Produkty finansowe”, wraz z nowo wydaną broszurą „Zrównoważone budownictwo” stanowią kompleksowy zestaw informacji oraz wskazówek, jak poprzez codzienne wybory świadomy konsument może podejmować decyzje z korzyścią dla środowiska. W obliczu realnego kryzysu klimatycznego, a także skutków, jakie z tego powodu już są odczuwane, takie decyzje stają się konieczne.

Broszura “Zrównoważone Budownictwo” z towarzyszącą jej animacją służą zwróceniu uwagi na istotną rolę, jaką sektory mieszkalnictwa oraz budownictwa odgrywają w ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Poprzez decyzje związane z budową, czy późniejszym użytkowaniem zarówno inwestorzy, użytkownicy budynków, projektanci, jak i wykonawcy mogą wnieść swój wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Osoby planujące budowę, remont czy też termomodernizację domu znajdą w tym materiale mnóstwo praktycznych wskazówek. Broszury wskazują innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków i ograniczające zużycie surowców oraz materiałów. Korzyści dla środowiska naturalnego okazują się jednocześnie korzyściami dla domowych budżetów, o czym można się przekonać korzystając z kalkulatora oszczędności. Dla osób planujących proekologiczne inwestycje wsparciem będą też programy rządowe.

Broszura oraz animacja na temat zrównoważonego budownictwa zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który stanowi otwarte forum dialogu przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Współautorami są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne i firmy. Rolę koordynatora grupy roboczej pełniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast rolę koordynatora broszury Ministerstwo Rozwoju.

Kampanię promującą zrównoważone budownictwo prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z biznesem oraz partnerami społeczno – gospodarczymi. Głównym partnerem kampanii jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Poprawa jakości środowiska naturalnego zależy od wyborów inwestycyjnych i konsumenckich, wreszcie regulacji administracyjnych. Choć oczywiście różne są skala wpływu i szybkość oddziaływania, to konieczne jest zaangażowanie (i współpraca) wszystkich interesariuszy. Cykl broszur „Odpowiedzialny konsument” pokazuje, jak szerokie jest pole działania dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, ale także dla każdego z nas indywidualnie. W najnowszej publikacji podejmujemy temat zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, który odpowiada za 39 proc. emisji dwutlenku węgla oraz za zużycie 36 proc. w skali globalnej (według danych UNEP). Pilne i konieczne są więc kolejne inicjatywy prośrodowiskowe w tym sektorze – mówi Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Planując termomodernizację, możemy skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Programu Stop Smog, programu Czyste Powietrze lub z ulgi termomodernizacyjnej.

– https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

– https://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog

– http://powietrze.mos.gov.pl/

– https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszej broszury na temat zrównoważonego budownictwa:

Broszura i animacja na temat zrównoważonego budownictwa

 

Badajmy nasz grunt

W ziemi mogą występować dwa rodzaje zanieczyszczeń: organiczne oraz nieorganiczne. Do nieorganicznych należą głównie metale ciężkie lub cyjanki. Zanieczyszczenia z grupy związków organicznych obejmują bardzo szeroką grupę trujących substancji. Mogą to być produkty ropopochodne, związane z przeróbką chemiczną węgla i ropy naftowej, smoły, wielopierścieniowe wodory aromatyczne, fenole. Zanieczyszczenia mogą mieć działanie kancerogenne, oddziaływać na układ nerwowy, a także powodować choroby płuc. Każda z tych substancji może znajdować się w twoim ogródku, na skwerku przed blokiem lub w piaskownicy twoich dzieci. Jak się przed tym ustrzec? Pewność czystości ziemi dadzą nam badania środowiska wodno-gruntowego. Pytajmy dewelopera lub sprzedawcę o to, czy grunt był sprawdzany pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. Dlaczego jest to tak ważne? W przypadku stwierdzenia nadmiernych stężeń substancji chemicznych niezbędna jest remediacja, czyli usunięcie zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska, najlepiej zanim jeszcze powstanie tam budynek.