Jak wyglądają poszczególne etapy oceny zanieczyszczenia gruntu?

 

Co najpierw?

Zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu zanieczyszczonej powierzchni ziemi wymaga najpierw wykonania analizy dokumentacji historycznej danego terenu. Brak analiz z badań gruntu i wody pod względem chemicznym często nie pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie jest ryzyko występowania konkretnej grupy zanieczyszczeń w danej lokalizacji. Z tego względu ważne jest, aby badanie gruntu zostało oraz wykonane przez odpowiednie podmioty.

 

Etapy oceny zanieczyszczenia ziemi

 1. Ustalenie działalności gospodarczej, która w przeszłości mogła zanieczyszczać glebę
 2. Ustalenie występowania spodziewanych substancji powodujących ryzyko – potwierdzenie na podstawie badania składu gleby
 3. Zebranie i analiza dostępnych źródeł informacji do oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby na danym terenie oraz aktualnego badania geologicznego zanieczyszczeń gruntu (zgodnych z wcześniej ustaloną listą ryzykownych substancji)
 4. Przeprowadzenie wstępnych badań stanu środowiska’
 5. Wykonanie szczegółowych badań stanu środowiska

Następne etapy (w razie konieczności)

– zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ovhrony

– Zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101e).

– Złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101l).

– Ocena przeprowadzenia remediacji dokonana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101n).

 

Substancje powodujące ryzyko

Są to związki, dla których określono dopuszczalne zawartości w glebie i w ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). Do substancji powodujących ryzyko zaliczamy:

 • metale i metaloidy (np. ołów, chrom, kadm, rtęć),
 • zanieczyszczenia nieorganiczne (np. cyjanki),
 • węglowodory (np. benzyny, oleje, benzen, benzo(a)piren),
 • węglowodory chlorowane (np. polichlorowane bifenyle (PCB)),
 • środki ochrony roślin (np. pestycydy takie jak DDT, DDE, DDD),
 • pozostałe zanieczyszczenia (np. cykloheksan, fenol, ftalany).

 

 

Szkodliwe substancje w ziemi mogą poważnie zagrażać naszemu zdrowiu, dlatego aby go nie narażać przeprowadźmy badanie gruntu. Im wcześniej wykryte zostaną zanieczyszczenia, tym szybciej będzie możliwe przeprowadzenie remediacji, a dzięki temu nasze zdrowie nie będzie już stale narażane na działanie toksycznych substancji.